Privacy Policy Pedicure Praktijk TOL

Medisch Pedicure Ria van Tol, eigenaar van Pedicure Praktijk TOL te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy verklaring.

Inhoud

 1.     Privacybeleid
 2.     Verwerking van persoonsgegevens
 3.     Persoonsgegevens die worden opgeslagen
 4.     Bewaartermijn
 5.     Het doel om persoonsgegevens te verwerken
 6.     Beleid minderjarigen
 7.     Beveiliging
 8.     Rechten omtrent uw gegevens
 9.     Klachten
 10.     Contactgegevens
 11.     Inwerkingtreding

1.      Privacybeleid Pedicure Praktijk TOL

Pedicure Praktijk TOL, gevestigd in Arnhem, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt.

Dit betekent onder anderen dat wij;

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
 • alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • u de mogelijkheid geven om op schriftelijk verzoek uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen.

2.      Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten welke aangeboden worden door Pedicure Praktijk TOL hebben wij persoonsgegevens van klanten of leveranciers nodig. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodiging;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

3.      Persoonsgegevens die worden opgeslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Verwijzer
 • Huisarts
 • Uw gezondheid, voorbeelden zijn:
 • diabeet, reuma, hartpatiënt maar ook of u HIV besmet bent.
 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten, maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.
 • Het eventueel nemen van foto's van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

4.      Bewaartermijn

 • bovenstaande gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld;
 • daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5.      Het doel om persoonsgegevens te verwerken

 • u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om een passend behandelplan te kunnen opstellen;
 • om goederen en diensten te factureren;
 • om afspraken in te kunnen plannen in de agenda.

6.      Beleid minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7.      Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Pedicure Praktijk TOL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • bescherming van persoonsgegevens heeft zeker prioriteit.

8.      Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Pedicure Praktijk TOL behoudt zich het recht voor bij het verzoek verwijdering van persoonsgegevens onze dienstverlening te beëindigen.

9.      Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10.    Contactgegevens

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op:

            www.pedicurepraktijktol.nl

            info@pedicurepraktijktol.nl

            telefoon: 06-15891503

11.    Inwerkingtreding

Pedicure Praktijk TOL verklaart dat deze privacyverklaring in werking is getreden op 25 mei 2018.